facebook

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w BĘDZINIE

tel./

32 267 46 12
32 267 65 55

fax /
32 267 46 12
e-mail /
ue
 • male1.png
 • male2.png
 • male3.png
 • male4.png
 • male5.png

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju w SOSW w Będzinie rozpoczął swoją działalność we wrześniu 2010 roku.

Cele i założenia Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju:

Głównym celem Wczesnego Wspomaganie Rozwoju jest objęcie wieloprofilową opieką małego dziecka i jego rodziny – od momentu wykrycia nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym, które w konsekwencji mogą prowadzić do poważnych dysfunkcji rozwojowych, do momentu objęcia dziecka obowiązkiem szkolnym.

 

Do zadań zespołu należy:

 • Ustalenie kierunków działań wspierających dziecko i jego rodzinę;

 • Nawiązanie współpracy z placówkami opieki zdrowotnej (rehabilitacja) lub w razie potrzeby opieki społecznej

 • Przeprowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy i opracowanie Indywidualnego Programu WWR uwzględniającego ścisłą współpracę z rodzicami w celu skoordynowania oddziaływań terapeutycznych

 • Koordynowanie pracy specjalistów;

 • Analizowanie przebiegu realizacji programu, aktualizowanie i modyfikowanie założeń indywidualnych oraz przeprowadzenie ewaluacji,

 • Organizacja środowiska rodzinnego jak i dostarczanie rodzicom informacji o uprawnieniach i możliwych formach pomocy, objęcie rodziców pomocą psychologiczno-pedagogiczną itp.

Wczesnym wspomaganiem rozwoju mogą zostać objęte dzieci:

 • z zaburzeniami integracji sensorycznej SI,

 • niepełnosprawnością intelektualną,

 • niepełnosprawnością ruchową,

 • afazją ruchową,

 • całościowymi zaburzenia rozwoju,

 • zaburzeniami słuchu (niedosłuch, głuchota),

 • zaburzeniami wzroku (niedowidzenie, ślepota)

 • niepełnosprawnością sprzężoną.


Wczesne wspomaganie rozwoju prowadzone jest przez zespół specjalistów, w skład którego wchodzą:

 • psycholog

 • logopeda lub neurologopeda

 • oligofrenopedag i/lub surdopedagog i/lub tyflopedagog

 • terapeuta ruchu

 • terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju

 • i inni specjaliści wg potrzeb

Zespół organizuje i prowadzi zajęcia dostosowane do potrzeb i możliwości małego dziecka w oparciu o wskazania zawarte w opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju oraz w oparciu o wielospecjalistyczną diagnozę.
Obok wykształcenia kierunkowego członkowie zespołu posiadają dodatkowe kwalifikacje z zakresu różnych metod i terapii, m.in.:

 • metody integracja sensoryczna – certyfikowani terapeuci

 • metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

 • metody NDT Bobath, metody Voty

 • metody wczesnej nauki czytania wg J. Cieszyńskiej

 • metody manualnego torowania głosek E. Wianeckiej

 • metod komunikacji alternatywnej i wspomagającej

 • metody PECS – certyfikowani terapeuci

 • metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz

 • masażu Shantalla- certyfikowani instruktorzy

 • masażu logopedycznego- neurologopedzi

 • metody EEG Biofeedback

 • metody Hallwig

 • metod pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu

 • metod diagnostycznych: Profil psychoedukacyjny PEP-R Schoplera dla dzieci; Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka RozwojowaKORP- Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego do diagnozy dzieci od 1m do końca 9. roku życia.

Formy współpracy z rodzicami:

 • Prowadzenie konsultacji/ rozmów indywidualnych dla rodziców na terenie placówki oraz w domu;

 • Opracowywanie materiałów do pracy w domu – dostosowanie stopnia trudności zadań

do umiejętności dziecka i możliwości środowiska rodzinnego;

 • Prowadzenie tematycznych prezentacji związanych z trudnymi dla rodziców zagadnieniami oraz konsultacji/ rozmów grupowych - cykliczne spotkania

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Będzinie oferuje wielospecjalistyczną, kompleksową pomoc małym dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom w formie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki szkolnej.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest dodatkową ofertą zajęć dla dzieci zagrożonych ryzykiem dysfunkcjonalnego rozwoju, nie zastępującą i nie wykluczającą żadnych innych form opieki i wspomagania rozwoju dziecka, np. uczestnictwa w zajęciach wybranego przez rodziców przedszkola, korzystania z ofert innych placówek terapii i leczenia dziecka.

W naszym Ośrodku dzieci objęte są wieloprofilową terapią prowadzoną przez doświadczonych specjalistów: psychologa, pedagogów ze specjalizacją oligofrenopedagogiki, terapii integracji sensorycznej, logopedów ze specjalizacją neurologopedii, terapeutów ruchowych stosujących metody usprawniania rozwoju ruchowego małego dziecka.

Pomoc i wsparcie oferujemy również rodzicom dziecka niepełnosprawnego, realizowaną indywidualnie, stosownie do potrzeb i problemów rodziny.

Pomocą obejmujemy dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności, poczynając od niewielkich dysfunkcji, a kończąc na wielorakich głębokich zaburzeniach rozwojowych.

Spektrum niepełnosprawności obejmuje:

 • obniżoną sprawność sensoryczną (zmysłową),

 • obniżoną sprawność intelektualną,

 • obniżoną sprawność funkcjonowania emocjonalno-społecznego,

 • obniżoną sprawność komunikowania się

 • dzieci z zaburzeniami mowy, dzieci z zaburzoną zdolnością porozumiewania się,
 • spektrum zaburzeń autystycznych,

 • obniżoną sprawność ruchową,

 • mózgowe porażenie dziecięce,

 • obniżoną sprawność psychofizyczną z powodu poważnych chorób somatycznych.

Dzieci przyjmowane są na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, które wydają zespoły orzekające działające w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym, w poradniach specjalistycznych.

Dyrektor Ośrodka powołuje dla każdego dziecka specjalistyczny zespół wczesnego wspomagania rozwoju, zapewniający wieloprofilową terapię stosowną do rodzaju niepełnosprawności, z określeniem miesięcznej liczby godzin w granicach: 4 – 8 h.

Są to zajęcia: psychologiczne, logopedyczne, pedagogiczne, zajęcia terapii ruchowej.

Specjaliści Zespołu opracowują i realizują indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz program pracy z rodziną.

Rodzice są aktywnym partnerem procesu terapeutycznego na każdym jego etapie – współtworząc program, a następnie realizując go wspólnie ze specjalistami.

Rodzice są uczestnikami terapii swoich dzieci, ale też otrzymują wsparcie terapeutyczne

dla siebie. Wspieranie rodziny to rola całego zespołu, a przede wszystkim psychologa. Rodzice uzyskują rzetelne informacje dotyczące diagnozy i rewalidacji dziecka, przyczyn i istoty jego niepełnosprawności, uczą się pozytywnego patrzenia na dziecko, dostrzegania nawet tych najmniejszych pozytywnych zmian, obiektywnego oceniania trudności swojego dziecka, konstruktywnego rozwiązywania trudnych problemów, podnoszą swoje kompetencje opiekuńcze i wychowawcze.

Formy współpracy z rodzicami, to:

 • Prowadzenie konsultacji/ rozmów indywidualnych dla rodziców w tym: prowadzenie rozmów doradczo – informacyjnych dotyczących rozwoju dziecka i realizowanych działań terapeutycznych, prowadzenie rozmów dotyczących zachowań trudnych, mocnych i słabych stron dziecka, prowadzenie rozmów ukierunkowanych na problematykę związaną z opieką i funkcjonowaniem dziecka na terenie domu rodzinnego – dotyczącą m.in. dostosowania przestrzeni, pozyskania i wykorzystania odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.
 • Opracowywanie materiałów do pracy w domu – dostosowanie stopnia trudności zadań do umiejętności dziecka i możliwości środowiska rodzinnego;
 • Prowadzenie tematycznych prezentacji związanych z trudnymi dla rodziców zagadnieniami oraz konsultacji/ rozmów grupowych - cykliczne (kwartalne) spotkania realizowane jako grupa wsparcia dla rodziców.