facebook

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w BĘDZINIE

tel./

32 267 46 12
32 267 65 55

fax /
32 267 46 12
e-mail /
ue
 • male1.png
 • male2.png
 • male3.png
 • male4.png
 • male5.png

Gabinet psychologa szkolnego – wyposażenie, najważniejsze obszary pracy

 

Gabinet psychologa szkolnego wyposażony jest w niezbędne testy i pomoce do diagnozy, rewalidacji i terapii uczniów.

 

Psycholog prowadzi działania diagnostyczne i terapeutyczne wspierając działania pedagogów i specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, realizuje działania na rzecz uczniów i ich rodzin przy ścisłej współpracy z rodzicami, wspiera i doradza rodzicom w sprawach rozwoju dzieci i pojawiających się trudności.

 

Gabinet psychologa wyposażony jest m.in. w nowoczesne programy do przeprowadzania indywidualnej diagnozy funkcjonalnej oraz opracowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla małych dzieci oraz dla młodzieży i dorosłych: autystycznych oraz z zaburzeniami rozwojowymi:

 • Profil Psychoedukacyjny PEP-R Erica Schoplera i współpracowników – dla dzieci do około 12 roku życia,

 • Profil Psychoedukacyjny AAPEP dla młodzieży i dorosłych.

Analiza profilu psychoedukacyjnego PEP-R pozwala dostosować cele i zadania terapii dziecka do jego konkretnych potrzeb i strefy najbliższego rozwoju uwidocznionej na jego indywidualnym wykresie rozwojowym, ukazuje zaburzenia emocji i zachowań utrudniających bądź dezorganizujących funkcjonowanie poznawcze i społeczne.

AAPEP z kolei jest dostosowany do potrzeb edukacyjnych starszych uczniów, realizujących naukę w gimnazjum i szkole przysposabiającej do pracy. Ukazuje stopień dojrzałości sprawności, umiejętności i społecznego funkcjonowania ucznia – jego mocne i słabe strony informujące o jego przydatności zawodowej i przystosowaniu do życia w tzw. otwartej społeczności, wytyczając tym samym bardzo konkretny program indywidualnej pomocy rewalidacyjnej w zakresie przydatności zawodowej i przystosowania społecznego.

 

Psycholog prowadzi działania z zakresu profilaktyki oraz terapii zaburzeń emocji i zachowań.

Są to m.in. opracowane, wspólnie z nauczycielami i pedagogiem, programy zajęć wychowawczo-terapeutycznych wspomagających rozwój osobowości społecznej uczniów upośledzonych umysłowo:

 • dla młodszych dzieci: „Modelowanie zachowań wspierających rozwój osobowy dzieci upośledzonych umysłowo poprzez teatrzyk kukiełkowy z elementami psychodramy” (scenariusze i realizacja wspólna z pedagogiem szkolnym),

 • dla starszych uczniów ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy: „Ja tu jestem”.

 

Psycholog wspiera i pomaga rodzicom uczniów w poszanowaniu zasady:

Rodzina jest dla dziecka pierwszym i najważniejszym środowiskiem społecznym, a jej znaczący wpływ utrzymuje się przez całe życie. Rodzina dziecka niepełnosprawnego musi nabyć umiejętności psychicznego i życiowego „radzenia sobie” z sytuacjami wynikającymi z choroby i niepełnosprawności swojego dziecka.

Praca psychologa z rodziną to:

 • spotkania indywidualne: rozmowy, konsultacje, wymiana poglądów, ustalanie potrzeb i priorytetów dziecka i rodziny, praktyczny instruktaż w trakcie wspólnego działania, wskazówki co robić, jak wspomagać rozwój swojego dziecka, pomoc w postaci opinii, zaświadczeń, informacji dla placówek służby zdrowia, różnych innych instytucji pozaszkolnych pomagających osobom niepełnosprawnym,

 • spotkania w małych grupach z rodzicami: prezentacje wybranych problemów dzieci i ich rodzin mające na celu podniesienie poziomu wiedzy o rozwoju i problemach dzieci niepełnosprawnych, podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców.

 • Spotkania grupowe rodziców pełnią równocześnie funkcję grupy wsparcia.
 • Tematyka spotkań z psychologiem, to m.in.

- „Sytuacja psychologiczna rodzin dzieci z zaburzeniami rozwojowymi”, gdzie na osobnym spotkaniu wyłącznie z ojcami dyskutowano o specyficznych problemach związanych z pełnieniem roli ojca,

- „Rozwój i wychowanie – wpływ osób znaczących na zaspokajanie potrzeb psychicznych dziecka”.

Małgorzata Wieczorek