facebook

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w BĘDZINIE

tel./

32 267 46 12
32 267 65 55

fax /
32 267 46 12
e-mail /
ue
 • male1.png
 • male2.png
 • male3.png
 • male4.png
 • male5.png

LOGO Kapital Ludzki LOGO UE

Projekt "Manufaktura Jutra" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Manufaktura jutra

 

        W dniu 24.06.2015 r. w SOSW w Będzinie odbyło się uroczyste zakończenie realizacji projektu "Manufaktura Jutra" finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany był w latach 2013 - 2015. Podsumowano realizację projektu w ramach poszczególnych zadań, zaprezentowano część artystyczną oraz przygotowano liczne wystawy prac beneficjentów projektu. Zarówno uczestnicy projektu jak i goście na zakończeniu uroczystości bawili się na "Pikniku Rodzinnym". [GALERIA]

 

  Od października 2013 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym realizowany jest kolejny projekt finansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zatytułowany „Manufaktura Jutra” zaplanowany został na lata 2013-2015, uczestniczy w nim 94 uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły przyspasabiającej do pracy.

 

          W ramach projektu prowadzone są zajęcia indywidualne oraz w 5-6 osobowych grupach. Zajęcia indywidualne mają na celu wspomaganie rozwoju uczniów poprzez udzielenie wsparcia w zakresie:

 • rozwoju komunikacji – zajęcia z neurologopedii – 10 godzin tygodniowo – terapia dzieci z uszkodzeniami neurologicznymi, celem jest rehabilitacja dzieci cierpiących z powodu ośrodkowo uwarunkowanych zaburzeń mowy. Polega na stymulowaniu rozwoju mowy i niepłynności mówienia.
 • poprawy struktur procesów poznawczych – EEG Biofeedback  – 10 godzin tygodniowo – dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową oraz z zaburzeniami procesu uczenia się. Uczy panowania nad własnymi reakcjami, pomaga się relaksować. 
 • integracji sensorycznej – SI – 6 godzin tygodniowo – terapia dla dzieci doświadczających zaburzeń przetwarzania sensorycznego, polega na integracji czynności zmysłów z właściwą reakcją ruchową. Obejmuje stymulację poszczególnych zmysłów u dzieci z dysfunkcjami psychoruchowymi.
 • usprawnienia ruchowego:
rehabilitacji - 7 godzin tygodniowo – to usprawnianie, kompensacja i korekcja rozwoju fizycznego dziecka stosując ćwiczenia bierne, czynne, samowspomagane, korekcyjne, oddechowe. Służy do odtwarzania: zakresu ruchu, stabilizacji stawowej, korekcji postawy. Planuje się przeszkolenie rehabilitanta do dotychczas nie stosowanej w naszym ośrodku metody rehabilitacyjnej „Bobath”, wprowadzałby on tę metodę w czasie zajęć projektu, a po zakończeniu projektu metoda ta w trwały sposób włączona zostałaby do oferty ośrodka.
mikrokinezyterapii – 3 godziny tygodniowo – jest to terapia, która wykorzystując masaż terapeutyczny małymi ruchami, uruchamia naturalne mechanizmy regeneracji, odblokowuje i poprawia funkcjonowanie organizmu. Celem jest identyfikacja zaburzenia, określenie przyczyn ich powstawania, uruchomienie mechanizmu samoodnowienia i autokorekty.
 • nauki pływania – Halliwick – dla 6 uczniów, po 3 godziny tygodniowo dla każdego, przez 20 tygodni rocznie – to sposób uczenia dzieci niepełnosprawnych uczestniczenia w zabawach w wodzie, niezależnego poruszania się w niej i pływania. Wykorzystuje różnego rodzaju techniki wspomagań, prowadzona w grupie, każde dziecko w asyście indywidualnego terapeuty. W zajęciach terapii indywidualnej uczestniczyć będą również ci uczniowie, którzy z uwagi na specyfikę deficytów rozwojowych nie mogą być kwalifikowani do zajęć grupowych. Zajęcia indywidualne stanowią dla nich jedyną dostępną formę uczestnictwa w projekcie i możliwość socjalizowania ich. Pozostali uczniowie będą objęci zarówno zajęciami indywidualnymi jak i grupowymi stosownie do ich potrzeb rozwojowych.
Produkty: 3168 godzin zajęć.

 

Zajęcia grupowe służą rozwojowi zainteresowań, rozwojowi sprawności manualnej oraz są formą spędzania wolnego czasu

           1. Praca czyni cuda - 18 uczniów

 • papier i elementy introligatorstwa
 • doradztwo zawodowe i trening umiejętności zawodowych - utworzonopunkt konsultacji dla uczestników projektu prowadzonego przez doradcę zawodowego 2 godziny tygodniowo (136 godzin). Działania w ramach SzOK i  służy  stymulacji aktywności i aspiracji zawodowych uczniów. Zajęcia „Praca czyni cuda” 3 godziny w 3 grupach × 6 osób (2I), tj. 204 godziny dla grupy – służą wyrabianiu podstawowych nawyków pracy niezbędnych w efektywnym funkcjonowaniu w życiu społecznym i zawodowym. Kierunki działań: decoupage, filcowanie i sutasz, papiernictwo i elementy introligatorstwa służyć będą również łamaniu stereotypów dotyczących równości płci. Chłopcy i dziewczynki wykonywać będą te same zadania. Podział czynności wynika z partnerstwa, a nie z podziału na mężczyzn i kobiety. Uczestnicy na zmianę co 2 tygodnie poznają każdą technikę.Produkty: 748 godzin zajęć.
 

                2. Małe rączki też potrafią – 25 uczniów

 • Mały kucharz
 • Mały artysta
 • Muzyka i rytm
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - zajęcia służą wyrównaniu deficytów rozwojowych, rozładowaniu napięć emocjonalnych, pobudzaniu ciekawości poznawczej i modelowaniu zachowań. Zajęcia mają charakter socjoterapeutyczny, służą porządkowaniu zachowań i kształtowaniu prawidłowych postaw społecznych, wzmacniają poczucie własnej wartości, służą akcentowaniu równości płci i wdrażają do współdziałania w grupie.Zajęcia „Wspólnie w tańcu” są zajęciami rytmiczno-muzycznymi i tanecznymi, odbywać się będą w 2 grupach 6-osobowych po 3 godziny tygodniowo (2I).„M(a)MA Cię Wychowa” prowadzone w 6-osobowej grupie 3 godziny tygodniowo (2I) to zajęcia mieszanych sztuk walki, mają one na celu uczyć umiejętności samokontroli wybuchów agresji i redukować poziom strachu. Zajęcia „Szkolne wiercipięty” realizowane będą w trakcie wycieczek do ciekawych miejsc odbywających się w dni wolne od zajęć szkolnych. W zajęciach tych weźmie udział min. 51 uczestników w 3 grupach uwzględniających stopień niepełnosprawności: z niepełnosprawnością ruchową (w tym na wózkach) – min 6 uczestników (50 godzin zajęć), grupa dzieci młodszych i z niepełnosprawnościami sprzężonymi – min. 15 uczestników (50 godzin zajęć), grupa zagrożonych niedostosowaniem społecznym – min. 30 uczestników (100 godzin zajęć).Zajęcia „Małe rączki też potrafią” odbywać się będą w 5 grupach po 5 osób w tym jedno z autyzmem przez 3 godziny tygodniowo dla każdej grupy (2I). Mają na celu przygotowanie małych dzieci do pracy w grupie zamiennie w różnych formach działań.Produkty: 1832 godzin zajęć.

 

                3. Wspólnie w tańcu – 12 uczniów

 

                4. M(a)MA Cię Wychowa – 6 uczniów  [GALERIA]

 

                5. Szkolne wiercipięty

           W ramach projektu Manufaktura Jutra  w ramach przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu zostały zaplanowane  działania służące wyrównywaniu deficytów, pobudzaniu ciekawości poznawczej uczniów i modelowaniu zachowań. W ramach zajęć  „Szkolne Wiercipięty „ beneficjenci projektu w trakcie wycieczek poznawać będą ciekawe  miejsca. Zajęcia odbywają się w dni wolne od zajęć lekcyjnych. [GALERIA] 

 

              6. Wesoła redakcja – 12 uczniów [GALERIA]

 

              7. Moda w cyberprzestrzeni – 6 uczniów  [GALERIA]

Przygotowanie do procesu uczenia się przez całe życie

Zajęcia „Moda w cyberprzestrzeni” odbywać się będą 3 godziny tygodniowo w 6-osobowej grupie (2I) – zajęcia rozwijają kompetencje informatyczne uczniów – edytory graficzne i haft, organizacja, zdobywanie i zapis danych, komunikacja; naukowo-techniczne poprzez pracę na maszynach oraz matematyczne – mierzenie, skalowanie, przeliczanie, jednostki, stosunki przestrzenne. Do zajęć wprowadzone zostaną elementy przedsiębiorczości, np. kalkulacja kosztów, relacja, nakład, rezultat. Stworzenie mobilnej pracowni komputerowej służyć będzie wszystkim uczestnikom projektu i wskaże możliwości korzystania z ICT w różnych działaniach. Mobilna pracownia komputerowa służyć będzie wszystkim uczniom ośrodka po zakończeniu projektu, a zajęcia „Moda w cyberprzestrzeni” kontynuowane będą w ramach godzin KN (trwałość projektu).

Zajęcia „Wesoła redakcja” odbywać się będą w dwóch 5-osobowych grupach po 3 godziny tygodniowo każda i polegać będą na zbieraniu informacji dotyczących wydarzeń w ośrodku i przekazywaniu ich społeczności szkolnej w formie wydawanej co miesiąc gazetki szkolnej oraz na prowadzeniu kroniki szkolnej. Zajęcia te rozwijać będą kompetencje kluczowe – porozumiewania się w języku ojczystym poprzez rozwijanie umiejętności rozróżniania i wykorzystywania różnych tekstów, gromadzenia i przetwarzania informacji. Rozwijać będą zainteresowania czytelnicze, medialne i aktywność literacką, umiejętność korzystania z informacji, redagowanie tekstów. Zajęcia będą kontynuowane po zakończeniu projektu w ramach godzin KN jako trwałość projektu.

Produkty: 612 godzin zajęć, 20 publikacji szkolnej gazetki.

 

 

 

Opracowano logo projektu

 LOGO Manufaktura Jutra

 

 

 

W ramach projektu placówka wzbogaciła się w:nową mobilną pracownię komputerową i sieć Wi-Fi

  • telewizory z kinect
  • ściankę wspinaczkową
  • maszyny do haftu komputerowego, szycia
  • nową trampolinę
  • urządzenia wspomagające mowę
  • ciekawe pomoce do prowadzenia zajęć
  • drobny sprzęt AGD
  • maty do ćwiczeń