facebook

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w BĘDZINIE

tel./

32 267 46 12
32 267 65 55

fax /
32 267 46 12
e-mail /
ue
 • male1.png
 • male2.png
 • male3.png
 • male4.png
 • male5.png

Katarzyna Kubanek

 

Nauczyciel kształcenia zintegrowanego

 

"Ucze­nie się to tyl­ko uzu­pełnianie siebie"

William Shakespeare

 

1. Kwalifikacje

1.1. Pedagogika wczesnoszkolna z elementami logopedii szkolnej; Wszechnica

Świętokrzyska w Kielcach; 1997– studia licencjackie;

1.2. Wczesnoszkolna edukacja zintegrowana; WSP TWP w Warszawie; Wydział Nauk

Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach; 2007 - studia magisterskie;

  1. Logopedia - AP im. KEN w Krakowie; Wydział Humanistyczny; 2004- studia podyplomowe;

  2. Neurologopedia – ATH w Bielsku-Białej; 2010 - studia podyplomowe;

  3. Nauczanie i wychowanie upośledzonych umysłowo- WOM w Katowicach; 1998 - kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki;

2. Znaczące dokształcanie –szkolenia, konferencje, kursy

2.1. Instruktor masażu Shantala- Certyfikat - Polska Szkoła Masażu Shantala w Gdańsku;

 1. Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa – Certyfikat;

 2. Formy stymulacji prawidłowego rozwoju mowy u dzieci z deficytami-Certyfikat-

Fundacja Promyk Słońca we Wrocławiu;

 1. Piktogramy – Świadectwo uprawniające do pracy edukacyjno-terapeutycznej metoda

alternatywnej i wspomagającej komunikacji językowej systemem znakowo-

obrazkowym;

 1. Makaton - Certyfikat uprawniający do pracy metodą MAKATON;

 2. Picture Exchange Communication System – Certyfikat uprawniający do pracy metodą

PECS

 1. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się uczniów niemówiących –

METIS Katowice

 1. Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem- Fundacja Synapsis w

Warszawie;

 1. Rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem- PSTB;

 2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Diagnoza rozwoju i oceny funkcjonowania

dziecka w wieku 0-3 r.ż –METIS Katowice

 1. . Elementy muzykoterapii w praktyce pedagogicznej - CMPPP w Warszawie - kurs

doskonalący I i II stopnia;

 1. Diagnoza i konstrukcja programu edukacyjno – terapeutycznego z wykorzystaniem

programu EDU – 4 XXL – szkolenie;

 1. Stymulowanie rozwoju mowy dziecka z deficytami w wieku od 0 do 3 roku życia” –

Fundacja Promyk Słońca – Wrocław;

 1. Diagnoza i terapia zaburzeń sensorycznych metodą C.Delacato” – Fundacja Prodeste –

Opole;

 1. Praktyczny kurs wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się

(AAC)- Pestka – Kraków;

2.16 Diagnoza rozwojowa dziecka w wieku od 0 do 3 roku życia – Metis – Katowice

2.17 Wczesna interwencja terapeutyczna– konferencja naukowa – Kraków;

2.18 Autyzm – od bierności do aktywności – konferencja – Bytom;

2.19 Logopedia śląska w teorii i praktyce– konferencja logopedyczna – Katowice;

2.20 Wczesna nauka czytania. Autorska metoda prof. Jagody Cieszyńskiej” – konferencja

Gliwice;

2.21 Praca z dzieckiem z zaburzeniami autystycznymi. Metoda Elżbiety Wianeckiej –

konferencja naukowa – Kraków;

2.22 Wykorzystanie elementów metody integracji sensorycznej w terapii dziecka z

niepełnosprawnością intelektualną – konferencja metodyczna;

2.23 Diagnoza i terapia dzieci autystycznych– szkolenie – Katowice;

2.24 Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej – konferencja UŚ – Katowice

2.25 Wokół autyzmu– I Zagłębiowska Konferencja - Sosnowiec

2.26

3. Warsztaty metodyczne

  1. Warsztaty metodyczne – Dziecko niepełnosprawne w szkolnictwie ogólnodostępnym i

integracyjnym;

  1. Warsztaty metodyczne - Wynikowy plan nauczania;

  2. Warsztaty metodyczne – Filcowanie na mokro;

  3. i inne...

4. Działania podejmowane na rzecz pracy z dzieckiem i jego rodziną

4.1 Prowadzenie cyklicznych spotkań dla rodziców dzieci z autyzmem przy SOSW

w Będzinie w ramach programu „Moje dziecko i jego świat”;

  1. Prowadzenie warsztatów dla rodziców dotyczących: zaburzeń sensorycznych

u dzieci, alternatywnych i wspomagających sposobów komunikacji, metody

prof. Jagody Cieszyńskiej – Wczesna Nauka Czytania oraz zachowań trudnych

i sposobów radzenia sobie z nimi;

 

5. Aktywny udział w konferencjach

5.1 I Dąbrowska Konferencja poświęcona tematyce wczesnego rozpoznawania i metod

terapii autyzmu „Otworzyć się na świat” – referat Przegląd metod terapii autyzmu –

2009r.;

5.2 V Festiwal Otwartych Serc w Chorzowie połączony z wojewódzką konferencją

poświęcona problematyce osób niepełnosprawnych – prowadzenie warsztatów

Wspomagające i alternatywne sposoby komunikacji w pracy z dzieckiem o specjalnych

potrzebach edukacyjnych – 2009r. ;

  1. I Będzińska Konferencja Pedagogiczno – Logopedyczna „AAC w teorii i praktyce” –

współorganizator oraz prelegent – referat.;

  1. Międzynarodowa konferencja naukowa nt.: (Neuro)logopedia w teorii i praktyce,

zorganizowaną przez Akademię Techniczno – Humanistyczną w Bielsku-Białej –

referat „mózgowe porażenie dziecięce teorii i praktyce neurologopedycznej” – 2010r.;

  1. III Będzińska Konferencja Pedagogiczno – Logopedyczna „ Stymulowanie rozwoju

dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – współorganizator oraz prelegent –

referat „Stymulowanie rozwoju małego dziecka ze spektrum autyzmu” – Będzin,

2010r.;

  1. I Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Dziecko ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej – AAC w pracy

z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ATH, Bielsko –

Biała (2011r.);

  1. Edukacja włączająca” – RODN WOM – Katowice – „Autyzm - organizacja pracy

nauczyciela” (2012 cz. I, 2013 cz. II)

 

Zainteresowania : sport-w szczególności piłka siatkowa, wycieczki górskie i rowerowe, dobra książka i film.