facebook

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w BĘDZINIE

tel./

32 267 46 12
32 267 65 55

fax /
32 267 46 12
e-mail /
ue
  • male1.png
  • male2.png
  • male3.png
  • male4.png
  • male5.png
Kapital Ludzki Śląskie Pozytywna Energia Unia Europejska

Rozpoczynamy realizację nowego projektu "Rozwój edukacji przedszkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym
w Będzinie - I etap

 

W dniu 27 lipca 2016 roku została podpisana umowa pomiędzy Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego a Powiatem Będzińskim reprezentowanym przez Pana Tadeusza Gurdę dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Będzinie.

Umowa dotyczy dofinansowania projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Będzinie - I etap”

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT

Wartość projektu : 494 786,15 zł
Dofinansowanie: 420 568,23 zł

Przedmiotem projektu jest wsparcie dla Przedszkola działającego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Będzinie w okresie od 01.08.2016 do 31.07.2017r. Celem wsparcia jest maksymalne zniwelowanie zdiagnozowanych deficytów rozwojowych i usprawnienie funkcjonowania 12 wychowanków tego przedszkola poprzez objęcie ich dodatkowymi zajęciami terapii grupowej i indywidualnej, które będą wspomagały rozwój wychowanków i zwiększały ich szanse edukacyjne. Podniesiona zostanie jakość edukacji przedszkolnej dzięki nabyciu na specjalistycznych szkoleniach nowych umiejętności i kompetencji przez 13 nauczycieli objętych wsparciem. Nauczyciele ci będą uczestniczyli w procesie terapeutycznym wychowanków w ramach projektu jak również po jego zakończeniu. Wsparcie otrzymają również matki tych dzieci poprzez wydłużenie pracy przedszkola oraz możliwość udziału w części zajęć terapeutycznych prowadzonych z dziećmi, co umożliwi im większy udział i współdziałanie w procesie terapeutycznym swoich dzieci.

Działania projektowe na rzecz dzieci w prowadzone będą w ramach:

  • terapii indywidualnej i obejmować będą: usprawnianie ruchowe dzieci z zaburzonym rozwojem psychoruchowym, integrację sensoryczna, terapię widzenia, neurologopedię, terapię zachowań, terapię ręki, dogoterapię, alternatywne sposoby komunikowania oraz terapię w wodzie metodą Halliwick. Dzieci będą kierowane na te terapię zgodnie z diagnozowanymi potrzebami
  • zajęć grupowych: z logorytmiki i terapii relaksacyjno – polisensorycznej. Dzieci nie objęte terapią Hallwick będą uczestniczyły w zajęciach arteterapii.W ramach Projektu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy i muzyczny do dwóch sal „multimedialnych” w których odbywać się będą zajęcia z logorytmiki i terapii relaksacyjno – polisensorycznej. Dodatkowo zakupiony zostanie sprzęt rehabilitacyjny, oftamologiczny i dydaktyczny, konieczny do prowadzenia przewidzianych Projektem zajęć.

13 nauczycieli podniesie swoje umiejętności i uzyska nowe kompetencje w ramach szkoleń, kursów certyfikowanych i studiów podyplomowych w zakresie: terapii behawioralnej, terapii ręki, logorytmiki, diagnozy Monachijskiej, Integracji sensorycznej, terapii NDT Bobath.

Zapytania ofertowe dotyczace projektu