facebook

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w BĘDZINIE

tel./

32 267 46 12
32 267 65 55

fax /
32 267 46 12
e-mail /
ue
  • male1.png
  • male2.png
  • male3.png
  • male4.png
  • male5.png
  

Rozpoczynamy realizację nowego projektu "Rozwój edukacji przedszkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym
w Będzinie - II etap
 

1 sierpnia 2018 r. rozpoczynamy realizację nowego projektu "Rozwój edukacji przedszkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Będzinie - II etap

 

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

 

Wartość projektu : 972 897,64 zł

Dofinansowanie: 826 962,99 zł 

 

Przedmiotem projektu jest wsparcie dla Przedszkola działającego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Będzinie w okresie od 01.08.2018 do 31.08.2019 r. i obejmuje otwarcie 2 nowych grup przedszkolnych oraz przyjęcie 8 dzieci w wieku 3-4 lat. Ponadto wszystkie dzieci przedszkola (24) zostaną objęte dodatkowymi zajęciami terapeutycznymi (zgodnie z zdiagnozowanymi u nich deficytami), które będą wspomagały rozwój wychowanków i zwiększały ich szanse edukacyjne. Podniesiona zostanie jakość edukacji przedszkolnej dzięki nabyciu przez 26 nauczycieli SOSW objętych wsparciem, nowych umiejętności i kompetencji na specjalistycznych szkoleniach. Nauczyciele ci będą uczestniczyli w procesie terapeutycznym wychowanków w ramach projektu jak i również po jego zakończeniu. Wsparcie otrzymają również rodzice tych dzieci poprzez wydłużenie czasu pracy przedszkola oraz możliwość udziału w części zajęć terapeutycznych prowadzonych z dziećmi, co umożliwi większy udział i współdziałanie w procesie terapeutycznym swoich dzieci. 

 

Działania projektowe na rzecz dzieci w prowadzone będą w ramach: 

 

  • terapii indywidualnej i obejmować będą: neurousprawnianie, trening uwagi słuchowej, reedukację psychoruchową, terapię logopedyczną, terapię widzenia, terapię ręki oraz terapię zachowań.  Dzieci będą kierowane na te terapię zgodnie z diagnozowanymi potrzebami
  • zajęć grupowych: z sensoplastyki, terapii metodą snoezelen, terapię metodą Ch. Knilów, zajęć z aktywnego słuchania muzyki wg. Batii Strauss, terapii Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz „zabaw integracyjnych z mamą i tatą”.

 

W ramach Projektu zostanie zakupiony zestaw do terapii i diagnozy uwagi słuchowej opartej na metodzie Alfreda Tomatisa lub równoważny, zestaw do ćwiczeń w podwieszeniu z wykorzystaniem biofeedbacku do zajęć z neurousprawniania. Ponadto zostanie zakupiony sprzęt do Sali Doświadczania Świata, sprzęt rehabilitacyjny, oftamologiczny i dydaktyczny, konieczny do prowadzenia przewidzianych Projektem zajęć. 

 

26 nauczycieli podniesie swoje umiejętności i uzyska nowe kompetencje w ramach szkoleń, kursów certyfikowanych i studiów podyplomowych w zakresie: metody Tomatisa i Obiektywnego Badania Słuchu, metody Bilateralnej Integracji, hipoterapii, technik poznawczo – behawioralnych, metody Biofeedback, sensoplastyki  oraz stymulowania komunikacji w autyzmnie.

 

Zapytania ofertowe dotyczace projektu