facebook

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w BĘDZINIE

tel./

32 267 46 12
32 267 65 55

fax /
32 267 46 12
e-mail /
ue
  • male1.png
  • male2.png
  • male3.png
  • male4.png
  • male5.png

AUTYZM

 

"Jestem układanką, czymś na kształt puzzli, tylko trochę rozsypaną. (...) Staram się trochę dopasować do społeczeństwa, ale na tyle, żeby sobie samej nie zrobić krzywdy. (...) Uwielbiam zeszyty. Czyste, niezapisane. Mają w sobie obietnicę, że można zacząć od nowa."

autystyczna-mama.bloog.pl

 

Nasze doświadczenia w pracy z dzieckiem autystycznym sięgają wielu lat. Od 2009 roku na terenie placówki powstała pierwsza klasa dla dzieci ze spektrum autyzmu.

Głównym celem pracy edukacyjno – terapeutycznej w oddziałach jest maksymalna indywidualizacja terapii na początkowym etapie edukacji. Praca z dzieckiem prowadzona jest w oparciu o Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne (IPET) powstałe w wyniku wielospecjalistycznej diagnozy funkcjonalnej (analizującej poziom funkcjonowania dziecka z uwzględnieniem wszystkich sfer rozwojowych)- profil psychoedukacyjny PEP-R dla dzieci oraz AAPEP dla młodzieży i dorosłych (od 12 roku życia).

PEP-R i AAPEP są narzędziami zindywidualizowanej diagnozy i terapii dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju.

Zajęcia w oddziale mają charakter indywidualny i zespołowy. Liczebność zespołu klasowego wacha się od 2 do 4 uczniów. W każdej klasie pracuje nauczyciel oraz pomoc pedagogiczna. Wszystkie dzieci objęte są ponadto zajęciami rewalidacji indywidualnej.

W ramach pracy edukacyjno – terapeutycznej i rewalidacyjnej wykorzystywane są rozmaite metody pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu dostosowane do ich potrzeb i możliwości.

Dzieci objęte są terapią logopedyczną, psychologiczną, terapią ruchu, SI, Biofeedback i inne.

W terapii dzieci autystycznych konieczne jest z jednej strony indywidualne podejście do każdego dziecka, z drugiej, szukanie takich sposobów i możliwości, które pozwolą na rozwijanie zachowań społecznych i komunikacyjnych (otwierające je na świat zewnętrzny).

Dlatego w ramach zajęć prowadzone są spotkania integracyjne z uczniami klas równoległych oraz zaprzyjaźnionych placówek mające charakter zajęć muzyczno – rytmicznych, ruchowych i komunikacyjnych.

Praca terapeutyczna oddziałów opiera się na założeniach ścisłej współpracy

z rodzicami. W placówce działa grupa dla rodziców dzieci młodszych klas edukacyjno – terapeutycznych, w tym dzieci autystycznych . Na spotkaniach poruszane są nurtujące rodziców problemy oraz przedstawiane nowe metody i koncepcje pracy z dzieckiem niepełnosprawnym (w oparciu o dostępną literaturę i nowości pojawiające się na gruncie pedagogiki specjalnej, psychologii, neurologii, psycholingwistyki).

W placówce została opracowana Koncepcja pracy z dzieckiem autystycznym mająca na celu zebranie, usystematyzowanie wiedzy na temat autyzmu ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych metod terapii, głównych założeń interwencji terapeutycznej oraz nurtujących nauczycieli problemów. Koncepcję pracy opracowały: M.Wieczorek – psycholog ośrodka – również główny inicjator powstania oddziału J.Belter – Czerniak – oligofrenopedagog –wychowawca klasy oraz K.Kubanek – logopeda.

 

Nauczanie dzieci autystycznych w SOSW w Będzinie

Potrzeby i problemy rozwojowe dzieci ze spektrum autyzmu są specyficzne i zawsze powinny być rozpatrywane indywidualnie. Pomimo wielu cech wspólnych mieszczących się w spektrum zachowań autystycznych każde dziecko z autyzmem jest inne.

Proces kształcenia dzieci ma wiele znamion terapii i rehabilitacji, z jednej strony uwzględnia problemy wynikające z zaburzeń percepcji i integracji bodźców zmysłowych, a z drugiej strony wspiera rozwój umiejętności społecznych i poznawczych.

Terapia przebiega w ustrukturowanym - stałym i przewidywalnym środowisku, a aktywność dziecka kierowana jest na konkretne cele i zadania. Staramy się przy tym, by wypracowane

w toku zajęć umiejętności, sprawności i zachowania były przenoszone na szersze środowisko społeczne. W pracy wykorzystujemy nowoczesne metody diagnozy i terapii. Zapewniamy uczniom i ich rodzicom stałą pomoc specjalistów: psychologa, pedagoga, logopedy, rehabilitanta, nauczycieli ze specjalistycznym przygotowaniem.

Przyjęte założenia (w koncepcji pracy Ośrodka) oraz specyfika zaburzenia wytyczają sposób pomocy dziecku autystycznemu w naszej placówce:

1. Każde dziecko ma przydzielony zespół klasowy sprzyjający jego rozwojowi,

odpowiednio do jego potencjalnych możliwości.

Zespół klasowy stwarza dziecku autystycznemu korzystne warunki rozwoju poprzez naśladowanie i modelowanie umiejętności i zachowań – równocześnie niewielka liczba dzieci w oddziale stwarza możliwości maksymalnego zindywidualizowania pracy w oparciu o indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczna.

2. Każdy uczeń autystyczny ma przyznane zajęcia rewalidacji indywidualnej dostosowane do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych.

3. Program rewalidacji każdego ucznia realizowany jest zgodnie z zaleceniami dotyczącymi sposobów zaspokajania specjalnych potrzeb edukacyjnych zawartych w orzeczeniu o kształceniu specjalnym oraz w oparciu o inne źródła informacji o dziecku:

- wyniki badań lekarskich, psychologicznych, pedagogicznych, itd., którym dziecko

zostało poddane,

- informacje uzyskane od rodziców dziecka,

- obserwacje własne i innych współpracowników.

4. Edukacja dziecka ma charakter rewalidacyjny, wychowawczo-terapeutyczny.

Umiejętności, sprawności i zachowania wypracowane w toku zajęć rewalidacyjnych powinny by przenoszone na szersze środowisko (m.in. klasę, szkołę, rodzinę), by uczeń nabierał umiejętności funkcjonowania w różnych środowiskach i sytuacjach społecznych.

5.Programy terapeutyczne uwzględniają szeroki zakres oddziaływań: terapię logopedyczną, rehabilitacyjną, terapię SI.

Wypracowana koncepcja pracy została pozytywnie zweryfikowana w praktyce.